Welcome to Bestwine

Общи условия

Общи условия

Общи условия за покупко-продажби през www.bestwine.bg - онлайн магазин, собственост на "Бест Вайн"ЕООД

Настоящите Общи условия уреждат реда, начина и условията за покупко-продажби през www.bestwine.bg – онлайн магазин, собственост на "Бест Вайн" ЕООД. Тези общи условия представляват договор за покупко-продажба между Бест Вайн ЕООД и Клиента. Бест Вайн ЕООД предоставя на Клиента възможност да закупува предлаганите през онлайн магазинa вина и други артикули чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия. Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите през онлайн магазинa стоки само след изразяване на съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва. Бест Вайн ЕООД си запазва правото да променя по всяко време настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта си <http://www. bestwine.bg>, заедно със съобщение за промените. При промени в настоящите Общи условия Клиентът може да заяви, че отхвърля промените, като изпрати съобщение за отхвърлянето на промените на имейл адрес office@bestwine.bg. С получаване на изричното изявление за отхвърляне се счита, че договорът за покупко-продажба се прекратява. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и Бест Вайн ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди промените заявка за покупка на стока.

I. Общи положения

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия имат следното значение:

• "Бест Вайн" ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, с ЕИК: 102955841, ИН по ЗДДС: 102955841, със седалище и адрес на управление: град София бул. Евлоги Георгиев №11 ет.3, предлагащо за продажба стоки посредством on-line магазина http://www.bestwine.bg.

• http://www.bestwine.bg e уебсайт(портал) за онлайн покупко-продажба на вино и други артикули.

• С използването на www.bestwine.bg Вие декларирате, че сте над 18 години.

• Под "стоки/артикули , предоставяни чрез bestwine.bg " се разбират:  вино и спиртни напитки по смисъла на Закона за виното и спиртните напитки, както и аксесоари, книги и опаковки.

Всеки от изброените артикули се описва с основните си характеристики и продажна цена. Бест Вайн ЕООД не носи вина в случай, че посочената от производителя или дистрибутора информация за стоката/ите е невярна или неточна.

• Под "Клиент" се разбира физическо или юридическо лице, което е направило поръчка във www.bestwine.bg и се е съгласило с настоящите Общи условия. С подаване на поръчка, Клиентът-физическо лице декларира, че има навършени 18 (осемнадесет) години.

II.Поръчки/заявки за покупка

За извършването на валидни заявки за закупуване на предлаганите през www.bestwine.bg артикули, Клиентът може да се регистрира (чрез попълване на регистрационна форма), като преди приключването на последната стъпка от процеса за поръчка, заяви съгласието си с настоящите Общи условия:

Регистрация – Клиентът предоставя на bestwine.bg следната информация за целите на регистрацията: за физическите лица - име, фамилия, телефон, е-mail адрес;адрес; за юридически лица – търговска фирма, телефон, е-mail адрес, адрес, ДДС Номер, МОЛ. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя при попълване на регистрационната форма, са истински, пълни и точни.

Съгласие с Общите условия – Чрез отбелязване в полето " Съгласен съм с условията за ползване на сайта " и натискане на виртуалния бутон "Поръчка", Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. 

Всяка заявка за покупка от Клиента през www.bestwine.bg, въз основа на тези Общи условия, се подава и осъществява в изпълнение на договора за покупко-продажба между страните. При спор чия е волята за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Подаване на поръчка/заявка за покупка

Поръчка/Заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1.1. Поръчка с регистрация

При положение, че Клиентът е направил своя избор и пъпълнил формата/формуляра за подаване на заявки за покупка на предлаганите през www.bestwine.bg стоки, въвежда валидни потребителско име и парола на определените места наhttp://www.bestwine.bg, натиска виртуалния бутон "Вход".

1.2. Поръчка без регистрация (като гост) 
2.Клиентът определя вида и количеството на стоката и потвърждава заявката (чрез натискане на виртуален бутон "Купи" срещу съответна стока);

3.Клиентът въвежда информация за адреса на доставка;

4.Клиентът избира начина на плащане;

5.Повторно потвърждение на заявката от бутона "Продължи" ;

6.Заявката за покупка на стока през www.bestwine.bg се счита за извършена след натискане на бутона "Поръчка".

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за bestwine.bg не възниква задължение за нейното изпълнение.

Приемане на поръчката/заявката

Заявката за покупка се приема от bestwine.bg чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента, със следното съдържание: наименование, адрес на управление, е-mail адрес и данни за кореспонденция на bestwine.bg, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка.

Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.

III. Доставка

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в рамките на 1 (един) до 3 (три) работни дни.

Wineshop.bg не гарантира наличността на поръчаните артикули. При невъзможност за изпълнение на задълженията си, поради причина, че не разполага със заявената за закупуване стока в наличност и невъзможността за доставка от страна на доставчиците си, bestwine.bg в рамките на 24 (двадесет и четири) часа след получаване на заявката за покупка в работни дни, уведомява Клиента за изчерпването на стоката посредством обаждане по телефон на посочения при поръчката телефонен номер или чрез изпращане на съобщение на посочен от Клиента е-mail адрес. bestwine.bg ще възстанови стойността на поръчания/те артикул/и или ще промени поръчката по желание на Клиента.

При изчерпване на вина от дадена година – се доставят вина от следваща реколта.

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Бест Вайн ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

IV. Цени и начини на плащане

Всички цени на стоки във bestwine.bg онлайн магазин са в български левове, с включен ДДС. 

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:

• в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента в момента на получаване на стоката /наложен платеж/

. с предварително заплащане по указаната в сайта банкова сметка на Бест Вайн ЕООД

• с кредитна или дебитна карта чрез една от системите ePay или PayPal.

С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), изявява съгласие по смисъла на чл.53, ал.1 от ЗЗП за извършване на авансово плащане на стоките.

V. Права на клиента

Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор за покупка на стока през www.bestwine.bg, като върне стоката в срок от 7 (седем) работни дни, считано от датата на получаването й. В случай, че Клиентът се откаже от сключения договор в срока по предходното изречение, той следва да изпрати изявление за отказ от сключения договор до bestwine.bg и да върне стоката с ненарушена цялост. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено на е-mail адрес office@bestwine.bg.

Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:

• доставената стока явно не съответства на поръчаната от него и това може да се установи чрез обикновения й преглед;

• при транспортирането стоката е била повредена.

След получаване на стоката, Клиентът има право да иска връщането й при наличието на несъответствие на стоката с договореното, което не е могло да бъде установено при обикновен преглед на същата.

В изброените случаи, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до bestwine.bg.

bestwine.bg се задължава да възстанови на Клиента в пълен размер заплатените от него суми не по-късно 15 (петнадесет) работни дни, считано от датата, на която Клиентът е упражнил някое от правата си на отказ.

bestwine.bg полага грижа информацията в сайта да се поддържа винаги актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата.

bestwine.bg не гарантира, че достъпът до онлайн магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на bestwine.bg. bestwine.bg не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.bestwine.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събити и проблеми в глобалната Интернет

VI. Условия за промоция "10% отстъпка за регистрирани потребители"

Промоционалният период, до който е валидна горепосочената промоция е 01.10.2014 година. След изтичане на този период промоцията се счита за изтекла и не валидна.

За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Настоящите Общи условия са в сила от 01.12.2013 г.

 "Бест Вайн" ЕООД.